WL - Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Pacjenta
tel.: 32 370-45-31

Email: chirdzza@sum.edu.pl

Syllabus


 

 

Forma zaliczenia: zaliczenie

Punkty ECTS:                                           

Rok

Ćwiczenia

Seminaria

Wykłady

Razem

IV lek. Chir. dziecięca

10

5

2

17

V lek. Chir. dziecięca

15

6

4

25

Ratownictwo Med. II rok

-

8

2

10

RAZEM

25

19

8

52

 

 

Miejsce zajęć:

Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1

ul. 3 maja 13-15, 41-800 Zabrze

 

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Korlacki

 

Podstawowe cele nauczania:

 1. Zaznajomienie studentów z specyfika i odrębnościami  schorzeń chirurgicznych wieku dziecięcego
 2. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu badania fizykalnego, diagnostyki i leczenia w podstawowych jednostkach chorobowych chirurgii dziecięcej z uwzględnieniem ich specyfiki.
 3. Przekazanie studentom własnych klinicznych doświadczeń w zakresie opieki przed i pooperacyjnej nad dzieckiem, wyjaśnienie podejmowanych decyzji dotyczących leczenia chirurgicznego
 4. Zajęcia prowadzone są w formie bloku trwającego jeden tydzień dla wydziału lekarskiego oraz jednodniowych zajęć dla Ratownictwa, zgodnie z harmonogramem.
 5. Zajęcia seminaryjne w formie prelekcji i dyskusji odbywają się w sali prelekcyjnej dla grupy aktualnie ćwiczącej.
 6. Ćwiczenia odbywają się w obrębie Izby Przyjęć, Sala Chorych i w Bloku Operacyjnego. Połączone są z prezentacja przypadków.
 7. Wykłady odbywają się w głównej sali wykładowej dla całego roku. Wydziału lekarskiego, oraz osobno dla każdej grupy Ratownictwa.

 

Forma prowadzenia zajęć

 Opis programu:

Chirurgia dziecięca zajmuje się schorzeniami chirurgicznymi dzieci i młodzieży w wieku od 0-18 roku życia. Obejmuje chirurgię noworodka, wady rozwojowe u dzieci, urologię dziecięcą, traumatologię dziecięcą, neurochirurgię dziecięcą, nowotwory oraz choroby nabyte wymagające leczenia chirurgicznego.

Zajęcia z zakresu chirurgii noworodka maja na celu przedstawienie podstawowych wad wrodzonych wymagających interwencji chirurgicznej w okresie noworodkowym oraz ostrych schorzeń chirurgicznych ujawniających się w pierwszym miesiącu życia dziecka. Omawiana jest embriopatogeneza wad, diagnostyka, postępowanie okołooperacyjne i podstawowe metody leczenia operacyjnego.

Zagadnienia dotyczące traumatologii dziecięcej ukierunkowane są na omówienie najczęstszych urazów występujących u dzieci z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego i odmiennej niż u dorosłych reakcji na uraz. Szeroko omawiany jest problem leczenia i postępowania w oparzeniach u dzieci. Przedstawiane są podstawowe objawy, zasady diagnostyki i postępowania w urazach czaszkowo-mózgowych, urazach brzucha i klatki piersiowej u dzieci. Omówiono również zasady pierwszej pomocy w złamaniach kości długich oraz nowoczesne metody operacyjnego ich leczenia.

Z zakresu urologii poruszane są przede wszystkim zagadnienia związane z wadami wrodzonymi układu moczowego, wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym oraz uropatiami zastoinowymi w obrębie układu moczowego.

Neurochirurgia dziecięca obejmuje najczęstsze problemy występujące u dzieci, czyli wady rozwojowe cewy nerwowej (dysrafie) oraz problemy wodogłowia i wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Omawiany jest system organizacyjny wykonywania zabiegów operacyjnych w trybie tzw. chirurgii jednego dnia. Przedstawiane są podstawowe zabiegi chirurgiczne u dzieci wykonywane w tym systemie takie jak przepuklina pachwinowa, wodniak jądra i powrózka, przepuklina pępkowa, stulejka, niezstąpione jądro.

Duży nacisk w szkoleniu położono na omówienie podstawowych ostrych schorzeń jamy brzusznej u dzieci takich jak: ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, wgłobienie jelit, niedrożności przewodu pokarmowego. Szczególna uwagę zwrócono na badanie przedmiotowe, diagnostykę obrazowa i różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi.

Podobnie omówiono patologię ostrych schorzeń w obrębie worka mosznowego ujętych pod pojęciem „ostrej moszny”.

Osobnym tematem omawianym na zajęciach są zagadnienia nowoczesnej małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego dzieci – videochirurgii.  Omawiane są zasady przeprowadzania operacji laparoskopowych i torakoskopowych oraz przedstawiane są filmy prezentujące wybrane zabiegi operacyjne.

Studenci zapoznają się również z organizacją Izby Przyjęć, Oddziału oraz Bloku Operacyjnego z zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę i odrębności konieczne dla pacjentów dziecięcych.

Szczegółowy opis realizacji programu

I. Ćwiczenia

Forma realizacji: zaliczenie teoretyczne, ćwiczenia praktyczne

 

IV ROK WL

Grupy 5 osobowe

Lp.

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

System pracy oddziału chirurgicznego. Specyfika chirurgii dziecięcej. Postępowanie okołooperacyjne.

2h

Zaliczenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne

2.

Chirurgia jednego dnia – podstawowe zabiegi operacyjne w chirurgii dziecięcej – blok operacyjny

2h

jak wyżej

3.

           Urazy u dzieci – szpitalny oddział ratunkowy

2h

jak wyżej

4.

urazy  Urazy u dzieci – szpitalny oddział ratunkowy

2h

jak wyżej

5.

Chirurgia jednego dnia – podstawowe zabiegi operacyjne w chirurgii dziecięcej – blok operacyjny

2h

jak wyżej

 

V ROK WL

Grupy 5 osobowe

Semestr zimowy

Lp.

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

System pracy oddziału chirurgii noworodka. Przygotowanie noworodka do zabiegu operacyjnego. Opieka okołoperacyjna

4h

Zaliczenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne

2.

Zabiegi operacyjne w chirurgii dziecięcej – blok operacyjny

3h

jak wyżej

3.

Ambulatorium chirurgiczne – podstawowe zabiegi chirurgiczne

3h

jak wyżej

4.

Zabiegi operacyjne w chirurgii dziecięcej – blok operacyjny

5h

jak wyżej

 

Semestr letni

Lp.

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

System pracy oddziału chirurgii noworodka. Przygotowanie noworodka do zabiegu operacyjnego. Opieka okołoperacyjna

3h

Zaliczenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne

2.

Zabiegi operacyjne w chirurgii dziecięcej – blok operacyjny

2h

jak wyżej

3.

Ambulatorium chirurgiczne – podstawowe zabiegi chirurgiczne

2h

jak wyżej

4.

Ambulatorium chirurgiczne – podstawowe zabiegi chirurgiczne

2h

jak wyżej

5.

Zabiegi operacyjne w chirurgii dziecięcej – blok operacyjny

4h

jak wyżej

 

II. Seminarium

Forma realizacji: prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

 

IV ROK WL

Grupy dziekańskie 20 osobowe 

Lp.

Tematyka zajęć seminaryjnych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

System organizacyjny opieki chirurgicznej u dzieci

1 h

 

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

2.

Chirurgia jednego dnia – podstawowe zabiegi operacyjne w chirurgii dziecięcej

1 h

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

3.

           Podstawowe urazy u dzieci

1 h

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

4.

Ostre schorzenia jamy brzusznej oraz tzw. „ostra moszna”

1 h

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

5.

  Oparzenia

1 h

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

 

V ROK WL

Lp.

Tematyka zajęć seminaryjnych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

Chirurgia noworodka

2h

 

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

2.

Torakochirurgia dziecięca. Chirurgia małoinwazyjna

2 h

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

3.

Urologia dziecięca. Onkologia dziecięca

2 h

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

 

III ROK RM 

Lp.

Tematyka zajęć seminaryjnych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

Oparzenia, odmrożenia. Hipertermia i hipotermia.

1h

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

2.

Nowoczesne metody diagnostyczne w ostrych schorzeniach jamy brzusznej - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, videolaparoskopia, angiografia.

7h

prelekcja prowadzącego zajęcia, dyskusja

 

III. Wykłady

 

Wszystkie grupy dziekańskie

    IV Rok WL

Lp.

Tematyka wykładów

Liczba godzin dydaktycznych

1.

Specyfika Chirurgii Dziecięcej – wybrane zagadnienia

2 h

 

 

     V Rok WL

Lp.

Tematyka wykładów

Liczba godzin dydaktycznych

1.

Nowości w chirurgii noworodka

2 h

 

2.

Chirurgia małoinwazyjna i jej zastosowanie w chirurgii dziecięcej

2 h

 

      III Rok RM

Lp.

Tematyka wykładów

Liczba godzin dydaktycznych

1.

Oparzenia, odmrożenia. Hipertermia i hipotermia.

 

1h

2.

Ostry brzuch w ciąży. Odmienności leczenia chirurgicznego u dzieci w stanach nagłych.

1


Zalecana literatura

 1. Czernik J. (red.): Chirurgia Dziecięca. PZWL, W-wa   2005.
 2. Kalaciński P. (red.): Chirurgia Noworodka INVEST-DRUK, W-wa 2004.
 3. Wagner A A.: Chirurgia dziecięca – Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu. PZWL, W-wa, 2003.
 4. Poradowska W.: Chirurgia wieku dziecięcego – wybrane zagadnienia. PZWL, Warszawa, 1992.
 5. Okłot M. Urazy kostno – stawowe u dzieci  PZWL,   W-wa 2008.