WL - Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Pacjenta
tel.: 32 370-45-31

Email: chirdzza@sum.edu.pl

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć z chirurgii dziecięcej dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego ŚUM w Zabrzu


 

 

W Klinice Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii ŚAM w Zabrzu prowadzone są wykłady, seminaria oraz ćwiczenia dla studentów IV, V roku Wydziału Lekarskiego SUM w Zabrzu oraz III roku kierunku Ratownictwo Medyczne. Seminaria i ćwiczenia odbywają sie w Szpitalu Klinicznym Nr-1 w Zabrzu – budynek pediatrii V piętro. Wykłady odbywają się w salach wykładowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.

Seminaria i ćwiczenia prowadzone są zgodnie z ustalonym i przedstawionym harmonogramem zawierającym termin i temat zajęć dla poszczególnych grup ćwiczeniowych i seminaryjnych.

 

Forma zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie w formie testowej po zakończeniu i zaliczeniu zajęć. Drugi termin w formie ustnej.

 

Regulamin zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie końcowego kolokwium z przedmiotu. W przypadku opuszczenia zajęć z przyczyn usprawiedliwionych możliwe jest ich odrobienie w innym terminie po porozumieniu z kierownikiem kliniki lub kierownikiem dydaktyki.

Osoby powtarzające rok mogą uzyskać zwolnienie z zajęć oraz egzaminu i przepisanie oceny jeżeli  poprzednio uzyskały one z egzaminu ocenę minimum dobrą (4).

 

Charakterystyka  przedmiotu:

            Chirurgia dziecięca zajmuje się schorzeniami chirurgicznymi dzieci i młodzieży w wieku od 0-18 roku życia. Obejmuje chirurgię noworodka, wady rozwojowe u dzieci, urologię dziecięcą, traumatologię dziecięcą, neurochirurgię dziecięcą, nowotwory oraz choroby nabyte wymagające leczenia chirurgicznego.

Zajęcia z zakresu chirurgii noworodka maja na celu przedstawienie podstawowych wad wrodzonych wymagających interwencji chirurgicznej w okresie noworodkowym oraz ostrych schorzeń chirurgicznych ujawniających się w pierwszym miesiącu życia dziecka. Omawiana jest embriopatogeneza wad, diagnostyka, postępowanie okołooperacyjne i podstawowe metody leczenia operacyjnego.

Zagadnienia dotyczące traumatologii dziecięcej ukierunkowane są na omówienie najczęstszych urazów występujących u dzieci z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego i odmiennej niż u dorosłych reakcji na uraz. Szeroko omawiany jest problem leczenia i postępowania w oparzeniach u dzieci. Przedstawiane są podstawowe objawy, zasady diagnostyki i postępowania w urazach czaszkowo-mózgowych, urazach brzucha i klatki piersiowej u dzieci. Omówiono również zasady pierwszej pomocy w złamaniach kości długich oraz nowoczesne metody operacyjnego ich leczenia.

 Z zakresu urologii poruszane są przede wszystkim zagadnienia związane z wadami wrodzonymi układu moczowego, wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym oraz uropatiami zastoinowymi w obrębie układu moczowego.

Neurochirurgia dziecięca obejmuje najczęstsze problemy wystepujące u dzieci czyli wady rozwojowe cewy nerwowej (dysrafie) oraz problemy wodogłowia i wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Omawiany jest system organizacyjny wykonywania zabiegów operacyjnych w trybie tzw. chirurgii jednego dnia. Przedstawiane są podstawowe zabiegi chirurgiczne u dzieci wykonywane w tym systemie takie jak przepuklina pachwinowa, wodniak jądra i powrózka, przepuklina pępkowa, stulejka, niezstąpione jądro.

Duży nacisk w szkoleniu położono na omówienie podstawowych ostrych schorzeń jamy brzusznej u dzieci takich jak: ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, wgłobienie jelit, niedrożności przewodu pokarmowego. Szczególna uwagę zwrócono na badanie przedmiotowe, diagnostykę obrazowa i różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi.

Podobnie omówiono patologię ostrych schorzeń w obrębie worka mosznowego ujętych pod pojęciem „ostrej moszny”.

Osobnym tematem omawianym na zajęciach są zagadnienia nowoczesnej małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego dzieci – videochirurgii.  Omawiane są zasady przeprowadzania operacji laparoskopowych i torakoskopowych oraz przedstawiane są filmy prezentujące wybrane zabiegi operacyjne.

Studenci zapoznają się również z organizacją Izby Przyjęć, Oddziału oraz Bloku Operacyjnego z zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę i odrębności konieczne dla pacjentów dziecięcych.

 

Podstawowe cele nauczania:

 • Zaznajomienie studentów z specyfika i odrębnościami  schorzeń chirurgicznych wieku dziecięcego
 • Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu badania fizykalnego, diagnostyki i leczenia w podstawowych jednostkach chorobowych chirurgii dziecięcej z uwzględnieniem ich specyfiki.
 • Przekazanie studentom własnych klinicznych doświadczeń w zakresie opieki przed i pooperacyjnej nad dzieckiem, wyjaśnienie podejmowanych decyzji dotyczących leczenia chirurgicznego

 

Forma prowadzenia zajęć

 • Zajęcia seminaryjne w formie prelekcji i dyskusji odbywają się w sali prelekcyjnej dla grupy aktualnie ćwiczącej
 • Ćwiczenia odbywają się w obrębie Izby Przyjęć, Sala Chorych i w Bloku Operacyjnego. Połączone są z prezentacja przypadków – zajęcia w podgrupach.
 • Wykłady odbywają się w głównej sali wykładowej dla całego roku.

 

We wszelkich sprawach związanych z seminariami seminariami ćwiczeniami studenci proszeni są o kontakt z Kierownikiem Dydaktyki dr hab. n.med. Wojciechem Korlackim.

 

Zalecana literatura

 1. Czernik J. (red.): Chirurgia Dziecięca. PZWL, W-wa   2005.
 2. Kalaciński P. (red.): Chirurgia Noworodka INVEST-DRUK, W-wa 2004.
 3. Wagner A A.: Chirurgia dziecięca – Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu. PZWL, W-wa, 2003.
 4. Okłot K. Traumatologia wieku rozwojowego. PZWL,   W-wa 1999.
 5. Poradowska W.: Chirurgia wieku dziecięcego – wybrane zagadnienia. PZWL, Warszawa, 1992.
 6. MacMahon R.A.: Poradnik Chirurgii Dziecięcej. PZWL, Warszawa, 1990.